Eesti keeles
In English

Vabariigi Valimiskomisjon jätkas kaebuste läbivaatamist

Suurenda teksti suurustVähenda teksti suurustAva printvaade
13.06.2009

Vabariigi Valimiskomisjon jätkas oma tänasel koosolekul kaebuste läbivaatamist. Eesti Keskerakonna volitatud esindaja Priit Toobal esitas kaebuse, milles taotles, et Vabariigi Valimiskomisjon vaataks läbi ja tühistaks Valga Maakonna Valimiskomisjoni otsuse, mille kohaselt maakonna valimiskomisjon luges kehtivaks Palupera valla valimisjaoskonnas nr 2 antud 137 häält.

Nimelt selgus Palupera valla valimisjaoskonna nr 2 hääletamissedelite ülelugemisel Valga Maakonna Valimiskomisjonis, et 137 hääletamissedelil oli vaid üks jaoskonnakomisjoni pitsati jäljend ning puudus teine, sedeli siseküljel olev jäljend. Need sedelid oli jaoskonnakomisjon lugenud kehtetuks. Maakonnakomisjon otsustas siiski lugeda need 137 häält kehtivateks ning muuta vastavalt jaoskonna hääletamistulemust.

Otsuse tegemisel lähtus maakonnakomisjon asjaolust, et hääletamisprotseduuri rikkumine ei ole mõjutanud valija hääletamise otsust. Hääletamas käinud isikud ei olnud teadlikud hääletamisprotseduuri rikkumisest, kuna eranditult kõik selles jaoskonnas valimiste päeval väljaantud hääletamissedelid olid ilma sisemise pitsati jäljendita. Seetõttu asus valimiskomisjon seisukohale, et pitsatite jäljendite puudumine hääletamissedelitel ei saanud mõjutada valija poolt tehtud otsust anda oma hääl ühe või teise kandidaadi poolt ning valijate tahe hääletamisesedelitel on üheselt arusaadav. Veelgi enam – valijad olid kindlad, et nende antud hääled lähevad nende poolt valitud kandidaatidele. Seega oli neil ka õiguspärane ootus, et  nende antud hääled mõjutavad valimistulemust riigis.

Samuti leidis maakonnakomisjon, et nn sisemise pitsati jäljendi olemasolu nõue tuleneb vajadusest kontrollida, et üksikud hääletamissedeleid ei toodaks väljastpoolt jaoskonda sisse ja   sellega ei toimuks valijate mõjutamist ja häälte ostmist. Käesoleval juhtumil oli tegu olukorraga, kus jaoskond unustas sisemise pitsati jäljendi paneku eranditult kõigile hääletamissedelitele.

Euroopa Parlamendi valimise seadus sätestab, et hääletamissedel, millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kahte jäljendit, on kehtetu. Sätte eesmärk on tagada, et hääletamisel ei arvestataks hääletamissedeleid, mille päritolu on teadmata ja/või mis on hääletamiskasti lastud seadusevastaselt.

Tuginedes hääletamissedelite ning häälte arvestusele ning sellele, et jaoskonnakomisjon on viga tunnistanud ja oma tegevust selgitanud, tuvastas Vabariigi Valimiskomisjon, et sedelite väljastamine ning hääletamine on läbi viidud muus osas õiguspäraselt. Kahtlust, et tegemist on ebaseaduslikult saadud või täidetud sedelitega, ei ole. Seega on jaoskonnakomisjoni õigusrikkumine küll  seadusevastane, ent antud juhul ei saa  formaalse iseloomuga rikkumine põhiseaduse mõttest lähtudes tingida hääleõiguse kasutamata jäämist ja sedelid on siiski võimalik lugeda kehtivaks. Kuna Palupera valla valimisjaoskonna nr 2 valimiskomisjon on hääletamise korraldamisel rikkunud valimisseadust, algatab Vabariigi Valimiskomisjon  järelevalvemenetluse süüdlaste väljaselgitamiseks.

Keskerakonna teine kaebus on sarnane eelmisega – vaidlustatakse Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus, mille kohaselt tunnistati kehtivaks Mustamäel valimisjaoskonnas nr 79 antud 48 hääletamissedelit, millel puudus samuti teine jaoskonnakomisjoni pitsati jäljend. Esimese kaebuse puhul välja toodud põhjustel otsustas Vabariigi Valimiskomisjon ka sel juhul toetada linna valimiskomisjoni otsust ja lugeda vaidlusalused hääled kehtivaks. Kuna Tallinna linna valimisjaoskonna nr 79 valimiskomisjon on hääletamise korraldamisel rikkunud aga valimisseadust, algatab Vabariigi Valimiskomisjon ka antud juhul järelevalvemenetluse süüdlaste väljaselgitamiseks.

Kolmanda kaebusena arutati Keskerakonna taotlust kontrollida veelkord 12. juunil Tallinnas ja Ida-Virumaal üleloetud sedelid, mis otsustati jätta rahuldamata. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et nüüd ei ole enam põhjust hääli lugeda. Senised häälte ülelugemised on näidanud, et nii kehtivate kui kehtetute häälte suhe on jäänud samaks ja valimistulemust ei ole see mõjutanud.

Ka Keskerakonna neljanda kaebuse jättis Vabariigi Valimiskomisjon rahuldamata, sest kaebuses esitatud taotlus tunnistada kehtetuks kaks Võru valla valimisjaoskonna nr 2 hääletamissedelit on juba jaoskonnakomisjoni poolt kehtetuks tunnistatud.

Seadusest tulenevalt võib Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale kaevata kolme päeva jooksul edasi Riigikohtusse.

Vabariigi Valimiskomisjon koguneb täna veelkord kell 19. Päevakorras on Keskerakonna taotlus tutvuda e-hääletamise tulemustega ning Euroopa Parlamendi valimiste lõplike hääletamistulemuste protokolli kinnitamine.