Kaebus

Valimiste käigus tekkinud vaidluste lahendamiseks on valimisseadustes ja rahvahääletuse seaduses ettenähtud kaebuste läbivaatamise kord. Kuna valimiskaebused vajavad kiiret lahendamist, näevad valimisseadused ette kohustusliku kohtueelse menetluse korra ning kaebuste läbivaatamise õigus on antud Vabariigi Valimiskomisjonile. Vabariigi Valimiskomisjoni otsus või toiming vaidlustatakse otse Riigikohtus. Samuti on kaebuste läbivaatamiseks ette nähtud lühikesed menetlustähtajad.

Kaebuse sisu

Kaebus on Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav seaduse nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale saab kaebuse esitada Riigikohtule. Kaebuse esitamise õigus on ainult isikul, kes leiab, et toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi. Avalikes huvides kaebust esitada ei saa.

Vaidlustada saab ainult valimiskomisjoni otsust või toimingut. Näiteks ei saa vaidlustada volikogu või valla- või linnavalitsuse üksikakte, mis on vaidlustatavad halduskohtus.

Menetlustähtajad

Kaebus tuleb esitada valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest või valimiste korralduse puuduse kohta esitatud avalduse läbivaatamisest.

Vabariigi Valimiskomisjon vaatab kaebuse läbi viie tööpäeva jooksul arvates kaebuse laekumisest.

Kellele kaebus esitatakse

Kaebus jaoskonnakomisjoni, maakonna valimisjuhi või riigi valimisteenistuse toimingu või  valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile.

Kaebuse vormistamine

Kaebus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

1) kaebuse esitaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
2) kaebuse esitaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed, kui kaebuse esitajal on esindaja;
3) andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus;
4) põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming rikub tema õigusi;
5) põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming ei ole seaduslik;
6) kuidas ja millal sai kaebuse esitaja vaidlustatavast otsusest või toimingust teada;
7) kaebuse esitamise tähtaja ennistamise taotlus ja tähtaja möödalaskmise põhjused, kui kaebus esitatakse pärast kaebuse esitamise tähtaja möödumist;
8) kaebuse esitamise kuupäev.

Kaebaja allkirjastab kaebuse.

Mittenõuetekohase või mittetähtaegselt esitatud kaebuse võib valimiskomisjon jätta läbi vaatamata. Kaebuse läbi vaatamata jätmisel võib Vabariigi Valimiskomisjon selle edastada riigi valimisteenistusele kaebuse esitajale vastamiseks.

Kaebuse läbivaatamine Vabariigi Valimiskomisjonis

Kaebuse läbivaatamine on avalik. Valimiskomisjon teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise aja ja koha. Valimiskomisjon kas rahuldab kaebuse, jätab rahuldamata või rahuldab kaebuse osaliselt. Kaebuse rahuldamise korral võib valimiskomisjon otsustada tühistada vaidlustatud valimiskomisjoni otsuse, samuti teha täiendavaid toiminguid, nt algatada järelevalve valimiskomisjoni tegevuse üle või teha ettekirjutusi valimiskomisjonidele.

Kaebuse esitamine Riigikohtule

Kui huvitatud isik ei nõustu Vabariigi Valimiskomisjoni kaebuse läbivaatamisel tehtud otsusega või leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud korras. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest või toimingu sooritamisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu, kes edastab selle oma selgitustega Riigikohtule.

+ + +